DIZIONARIO ITALIANO - GALLICCHIESE

a cura di  MARIA GRAZIA BALZANO

 

A    B   C   D   E   F   G   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   Z

< 1 >

Q

 

 | home |

 
qua ccu 
quaderno cuadrn
quadrato/a cudrt o cuatrt
quadro cuadr o cutr
quaglia cugli
qualche angnu/ angna, culche
qualcosa cualcheccs o cualcs, angunacs
qualcuno cualchedn o cualcn,  angn
quale cul
qualit cualt
quando cunn
quanto cund
quaranta cuarnd
quarantamila cuarandaml
quaresima cuarmm
quartiere cuarter
quartino cuartarol
quarto (sost.) curt 
quarto/a (agg.) curt 
quasi cus
quatriglia cuadrgli 
quattordici cuattrdc
quattrini cuattrn
quattro cutt
quattrocchi cuattocchii 
quattromila cuattml  
quello/a cill  m./ chll f. 
quelli/quelle chll m./ chll f. 
quercia crs
querciolo vscgli 
querela curl 
querelare curl
questo/a cust m. / chst f.,  'stu m. /'sta f.  
questi/e chst m./chst  f., 'st
questione  cueston
questua custu
questura cuestr
qui ccu
quieto/a cuit 
quindici cunnc
quintale cundl
quinto/a cund 

 

< 1 >

home